Regulamin

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych na stronie www.apartmentsroman.pl, portalach rezerwacyjnych oraz bezpośrednio w obiekcie. Dokonanie rezerwacji oznacza jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu pomiędzy firmą Apartments Roman Bartłomiej Dyras (nazywaną dalej „Firmą”), a rezerwującym Gościem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.


§1 Zasady ogólne

1. Firma oddaje Gościowi w użytkowanie na okres uzgodniony w procesie rezerwacji cały zarezerwowany apartament wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem w postaci urządzeń RTV i sprzętu gospodarstwa domowego.


2. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu Gościa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu Gościa.


3. Po dokonaniu rezerwacji Gość w wiadomości mailowej otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące przekazania i zwrotu kluczy do apartamentu. Gość najpóźniej w dniu przyjazdu, przed udostępnieniem mu apartamentu zobowiązany jest do wypełnienia Karty Meldunkowej (adres, numer dowodu tożsamości lub paszportu).


4. Gość zobowiązany jest do powiadomienia mailowo (na adres: office@apartmentsroman.pl) lub telefonicznie (na numer telefonu: +48662240640) o swoim przyjeździe do apartamentu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu.


5. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem lub paszportu oraz podpisania Karty Meldunkowej.
6. W apartamentach oraz kamienicy obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00.


7. Liczba osób przebywających w apartamencie musi być zgodna z liczbą osób podanych podczas rezerwacji. W przypadku naruszenia tej zasady Firma ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu opłaty za niewykorzystany okres pobytu lub obciążyć Gościa dodatkową opłatą za kolejną osobę przebywającą w apartamencie.

8. Ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort Gości w apartamencie, na tarasie oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz stosowania niedozwolonych używek. Za złamanie zakazu Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania pomieszczenia w wysokości 500 PLN.


9. Czajnik elektryczny służy tylko do gotowania wody. W przypadku gotowania jakiejkolwiek innej substancji i stwierdzenia uszkodzenia czajnika pobierana jest opłata w wysokości 200 PLN.


10.Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia zastane w momencie odbioru apartamentu Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Firmy. Brak zgłoszenia może skutkować obciążeniem Gościa kosztami naprawy.

11. Firma zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 1000 PLN na poczet ewentualnych zniszczeń poprzez preautoryzację karty kredytowej
lub pobranie gotówki. Firma zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za szkody wyrządzone podczas jego pobytu.

12. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki wyposażenia bądź urządzeń technicznych apartamentu powstałe z winy Gościa lub odwiedzających go osób. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód Gość powinien zawiadomić pracownika Firmy.

13.Gość zobowiązuje się do utrzymania obiektu w stanie zastanym w dniu przyjazdu oraz do respektowania zasad dobrego sąsiedztwa, w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 8:00. Za nieprzestrzeganie ciszy nocnej zakończone interwencją policji lub interwencję policji spowodowaną złamaniem prawa przez któregokolwiek z Gości zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 2000 PLN. W takiej sytuacji właściciel będzie też mieć prawo nakazać opuszczenie apartamentu ze skutkiem natychmiastowym i bez zwrotu wniesionej przez Gościa opłaty.

14. Firma zobowiązuje się do usunięcia wszelkich zaistniałych w apartamencie usterek bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. W przypadku wystąpienia okoliczności, które są niemożliwe do przewidzenia, a których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Firma może zaproponować Gościowi dokończenie pobytu w apartamencie zastępczym – w przypadku nieskorzystania z tej możliwości przez Gościa Firma zwróci Gościowy opłatę za niewykorzystaną część zaplanowanego pobytu.


15. W razie wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej Firma ma prawo odstąpić od umowy. Odnosi się to także do przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od Firmy. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają wówczas natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.


16. Gość zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie bez zgody Firmy mebli oraz sprzętów AGD/RTV będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.


17. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione w apartamencie lub skradzione z apartamentu w przypadku włamania.

18. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Gość zobowiązany jest do poniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 100 PLN.


19. Firma wyraża zgodę na przebywanie w apartamentach zwierząt, jeżeli jest to uzgodnione wcześniej z pracownikiem Firmy – w takim przypadku obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN.


20. Prawo wejścia obsługi Firmy do wynajętego przez Gościa apartamentu pozostawia się jedynie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Gości, niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu bądź niezwolnienia apartamentu przez Gościa w dniu wyjazdu do godziny 10:00.

21. W przypadku nieopuszczenia pokoju do godziny 10:00 obsługa Firmy jest uprawniona do wejścia do apartamentu pod nieobecność Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do wyznaczonego w Firmie miejsca
przechowania bądź obciążenia Gościa kosztem pobytu podczas następnej doby.

22. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabroniona jest organizacja imprez, sesji fotograficznych, wieczorów kawalerskich oraz wieczorów panieńskich w apartamencie.


23. Gość nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.


24. Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn leżących po stronie Gościa nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

25. Za pobyt dziecka do lat 5 śpiącego z dorosłymi na znajdującym się w apartamencie łóżku, niewymagającego dodatkowej pościeli. Firma nie pobiera dodatkowych opłat. Podczas dokonywania rezerwacji Gość ma obowiązek poinformować o takiej okoliczności, co jest warunkiem niepobierania dodatkowej opłaty. Istnieje możliwość przygotowania i wstawienia do apartamentu łóżeczka dla dziecka. W takim przypadku opłata wynosi 100 PLN za pobyt i musi zostać uregulowana w obiekcie.

26. Firma zastrzega sobie możliwość niewydania klucza Gościom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie, jak również osobom, które nie okażą dowodu tożsamości przy zameldowaniu.

27. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: hałasem dochodzącym z innych apartamentów, z ulicy, z pracami budowlanymi czy wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie budynku oraz wokół niego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów (np. prądu, wody, Internetu, TV) z przyczyn niezależnych od Firmy.

28. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa.
29. Na klatkach schodowych w kamienicy zamontowane są wideo-rejestratory.

 

 

 

§2 Rezerwacja i płatność

Rezerwacja bezpośrednia – telefoniczna: +48662240640, mailowa: office@apartmentsroman.pl lub przez stronę www.apartmentsroman.pl

1. Całą kwotę za pobyt w apartamencie Gość zobowiązany jest opłacić najpóźniej 5 dni przed przyjazdem.

2. Jeżeli wpłata pełnej kwoty należnej za okres objęty rezerwacją nie zostanie odnotowana we wskazanym w ust. 1 terminie, Firma zastrzega sobie prawo do wolnego zadysponowania apartamentem, co oznacza możliwość zarezerwowania go dla innego Gościa. Wpłacona w związku z dokonaną rezerwacją kwota jest zadatkiem w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania pełnej kwoty należnej za okres objęty rezerwacją mailem na adres: office@apartmentsroman.pl .

4. Gość ma prawo do rezygnacji z rezerwacji apartamentu, jednak w takim przypadku wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Skrócenie pobytu powinno być dokonane co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem. Decyzja o zmianie podjęta na mniej niż 14 dni przed przyjazdem skutkuje brakiem zmiany ceny.

Dane do przelewu:

Apartments Roman Bartłomiej Dyras

31-007 Kraków
ul. Gołębia 1
NIP: 677-21-65-052

Numer konta:
IBAN: PL 88 1140 2004 0000 3102 7588 3317 BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Nazwa banku:

mBank S.A.

6. W tytule zapłaty należy podać imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu. Niezidentyfikowane wpłaty będą odsyłane na konto, z którego zostały przelane, po odjęciu kosztów administracyjnych.

7. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rezerwację. Pełną należność za okres objęty rezerwacją Gość jest zobowiązany uiścić najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu.

8. Gość w dowolnym terminie może zamówić usługę sprzątania apartamentu. Jej koszt wynosi 130 PLN. Koszt sprzątania jest ujęty przy każdym wynajmie apartamentu.

9. Na życzenie Gościa Firma wystawi fakturę. Wymagane jest wówczas podanie najpóźniej podczas meldunku pełnych danych do faktury.

§3 Reklamacje

1. Goście mają prawo do złożenia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać osobiście w recepcji Firmy lub drogą mailową na adres office@apartmentsroman.pl.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, maksymalnie do 7 dni od jej wpłynięcia do Firmy.

§4 Informacje dodatkowe

1. Dokonując rezerwacji w Apartments Roman Gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji rezerwacji. Powyższe dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Szczegółowa informacja w zakresie gromadzenia i przechowywania danych osobowych Gości zawarta została w § 5 niniejszego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

3. Dodatkowa opłata za zameldowanie po godzinie 22:00 wynosi 100 PLN.

§5 Klauzula Informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartments ROMAN Bartłomiej Dyras, ul. Gołębia 1, 31-007, Kraków, Polska.

2. W podmiocie wyznaczone są osoby nadzorujące przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt e-mail: office@apartmentsroman.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową lub transportową - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: partnerzy Firmy świadczący usługi techniczne (m.in. Hotres), księgowe, informatyczne oraz prawne.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub transportowych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbądne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • w celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

9. Załączniki klauzuli informacyjnej:

 • Środki ochrony fizycznej
 • Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
 • Środek organizacyjny do przetwarzania danych osobowych dopuszczono wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przed administratora danych
 • Upoważnienie administratora bezpieczeństwa informacji do nadawania upoważnień
 • Ustanowienie administratora bezpieczeństwa informacji
 • Wykaz podmiotów, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych
 • Opis struktury zbiorów danych
 • Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Coronavirus Free Zone - Apartments Roman Kraków